Ubytování v roubené chalupě


NABÍDKA UBYTOVÁNÍ V KRÁSNÉM PROSTŘEDÍ JESENÍKŮ

Ubytovací podmínky

Všeobecné podmínky pro pobyty v ubytovacím zařízení “Dveroubenky.cz” –  (UBYTOVACÍ   ŘÁD)

I. Tyto všeobecné podmínky upravují vzájemné smluvní vztahy mezi provozovatelem ubytovacího zařízení “Dveroubenky.cz” a zákazníky tohoto ubytovacího zařízení.

II. SMLUVNÍ VZTAH mezi provozovatelem ubytovacího zařízení a zákazníkem VZNIKNE AŽ PO PODPISU SMLOUVY O UBYTOVÁNÍ oběmi stranami a PŘIPSÁNÍM ZÁLOHOVÉ PLATBY V DOBĚ SPLATNOSTI na níže uvedený účet provozovatele, případně složením celé částky v hotovosti v den nástupu na pobyt při rezervaci 7 a méně dnů před požadovaným dnem nástupu. Toto se děje na základě písemné objednávky, zákazníkem řádně vyplněné, odeslané přes kontaktní formulář a potvrzené zástupcem ubyt. zařízení. Odesláním objednávky zákazník potvrzuje, že se seznámil s cenou, platebními a storno podmínkami. Za smluvní závazky dalších osob ve skupině odpovídá zákazník, který tuto přihlášku odeslal (kontaktní osoba).

III. Ceny jsou uvedeny včetně DPH a jsou k nahlédnutí v ceníku na webových stránkách www.dveroubenky.cz

IV. Chalupa se pronajímá buď jako celek (max. 26 osob + 4 přistýlky) nebo pouze její polovina (max. 13 osob + 2 přistýlky)objekt A (východní část) nebo objekt B (západní část), naplnění ubytovací kapacity není podmínkou, vždy se však platí plná cena za požadovaný objekt. Jednotlivé pokoje nepronajímáme. Minimální doba pobytu jsou 2 noci, u prodloužených víkendů se státním svátkem připadajícím na pátek nebo pondělí min. 3 noci, u velikonočního pobytu min. 4 noci. Sezónní pobyty jsou týdenní. Silvestrovský pobyt je dle vypsaného termínu. Pobyt na Vánoce je možný pouze při sloučení se silvestrovským pobytem. Majitel se po dobu vašeho pobytu v obsazeném objektu nezdržuje, může se však v průběhu pobytu přijet přesvědčit, zda jsou dodržovány ubytovací podmínky a zda nebyla překročena max. povolená ubytovací kapacita objektu!

V. Nástupy na týdenní pobyty: mezi 15.00 – 17.00 hod. Pokud nebude obsazen termín předcházející Vašemu pobytu, je po domluvě možný i dřívější nástup na pobyt. Ukončení pobytu: vždy nejpozději  do 10.00 hod. U víkendových nebo jiných krátkodobých pobytů je možný nástup i ukončení pobytu dle individ. dohody obou stran, jinak platí časy jako u týdenních pobytů. Ú K L I D  CH A L U P Y : zákazník je povinen po sobě vždy provést základní úklid – řádně umýt použité nádobí, uložit a uklidit věci do původního stavu včetně venkovních prostor a stáhnout  použité povlečení. Pokud nebudou vysáté a vytřené podlahy pokryté dlažbou a také vysáté schodiště a dřevěné podlahy v pokojích, bude z kauce odečtena za  KAŽDÝ OBJEKT  částka 1.000,-Kč za úklid!, úklid soc.zařízení zajistí ubytovatel.  Ložní prádlo : poskytuje zdarma ubytovatel. Ručníky si hosté vozí vlastní nebo je možné si je u nás zapůjčit za poplatek – 30,-Kč/kus.

VI. Objednávka: ubytovací zařízení přijímá písemné objednávky zaslané prostřednictvím mailu nebo kontaktního  formuláře. V případě telefonické objednávky Vám obratem sdělíme, zda je Vámi požadovaný termín volný a v kladném případě Vám budeme tento termín předběžně rezervovat po dobu následujících 10-ti kalendářních dnů. Telefonickou objednávku musíte následně ještě potvrdit písemnou formou (e-mail, dopis). 10-ti denní lhůta předběžné rezervace platí rovněž pro objednávky zaslané prostřednictvím kontaktního formuláře nebo mailu.  Do této doby musíte uhradit bankovním převodem ZÁLOHOVOU FAKTURU ve výši 50% z celkové ceny pobytu a DORUČIT ZPĚT VYPLNĚNOU A PODEPSANOU SMLOUVU O UBYTOVÁNÍ. V opačném případě bude předběžná rezervace zrušena (nevznikne smluvní vztah) a tento termín bude opět VOLNÝ!

č.ú.: 191695991/0600

v.s.: číslo rezervace (bude sděleno provozovatelem ubytovacího zařízení)

k.s.: 308

Po uhrazení zálohové platby a jejím připsáním na náš účet a po doručení vyplněné a podepsané smlouvy o ubytování, Vám bude zasláno elektronickými prostředky (potvrzený e-mail), příp. formou dopisu “potvrzení o přijetí zálohové platby a vzniku smluvního vztahu”. Od této doby je objednávka pro zákazníka i provozovatele ubyt. zařízení závazná. Po zaplacení zbylé části platby v hotovosti při nástupu na pobyt, bude zákazníkovi vystaven daňový doklad potvrzující zaplacení celého pobytu, přičemž jako datum uskutečnění zdanitelného plnění bude uvedeno datum nástupu na pobyt.

Zálohová platba není vyžadována pouze v případě pobytů rezervovaných 7 a méně dnů před požadovaným dnem nástupu. V takovém případě probíhá platba v plné výši v hotovosti při nástupu na pobyt.

Faktury: v případě firem je možná platba fakturou. V příchozí objednávce uveďte fakturační údaje Vaší firmy. Pokud bude Vámi požadovaný termín volný, bude Vám obratem el. prostředky (příp. poštou)  zaslána smlouva o ubytování současně se zálohovou fakturou ve výši 50% z celkové ceny pobytu se splatností 10-ti dnů. Po tuto dobu Vám budeme Vámi požadovaný termín předběžně rezervovat. Pokud v této lhůtě nebude doručena zpět vyplněná a podepsaná smlouva o ubytování a zálohová faktura nebude uhrazena bankovním převodem a připsána na náš účet, předběžná rezervace bude zrušena a tento termín bude opět volný. Při bezhotovostní úhradě i zbylé části platby je nezbytně nutné, aby byla částka připsána na náš účet min. 7 dnů před nástupem na pobyt. V tomto případě Vám bude v dostatečném předstihu vystavena faktura – daňový doklad. Při zaplacení zbylé části platby v hotovosti při nástupu na pobyt, vám bude vystaven daňový doklad potvrzující zaplacení celého pobytu, přičemž jako datum uskutečnění zdanitelného plnění bude uvedeno datum nástupu na pobyt.

VII. STORNO PODMÍNKY: v případě odstoupení zákazníka od smlouvy, lze toto učinit bez udání důvodů. Storno poplatek se počítá z výše zálohové platby.

1. Storno musí zákazník provést písemně (e-mail nebo dop. dopis) a provozovatel ubyt. zařízení je o přijetí storna povinen zákazníka rovněž písemně (e-mail nebo dop.dopis) vyrozumět. Rozhodné je datum podacího razítka na doporučeném dopisu nebo den přijetí e-mailu.

2. Storno pobytu 61 a více dní před začátkem akce – bez poplatku

3. Storno pobytu 60 – 31 dní před začátkem akce – poplatek ve výši 50% z výše zálohové platby

4. Storno pobytu 30 – 0 dní před začátkem akce – poplatek ve výši 100% z výše zálohové platby

5. V případě, že zákazník nedorazí a neobsadí předem objednanou ubytovací kapacitu do 24 hodin od rezervovaného pobytu, účtujeme rovněž storno poplatek ve výši 100% z výše zálohové platby a pobyt se ruší bez náhrady. Toto neplatí v případě, že zákazník o pozdějším nástupu na pobyt ubytovatele s předstihem telefonicky nebo písemně upozorní.

Další podmínky:

1. V případě zrušení pobytu, u kterého již byla provedena zálohová platba a dle storno podmínek je výše zaplacené zálohy vyšší než samotné storno, provozovatel ubytovacího zařízení vrací zákazníkovi zpět částku převyšující storno na účet, ze kterého byla uhrazena zálohová platba.

2. V případě,že zákazník ze svého rozhodnutí ukončí nebo přeruší svůj pobyt před sjednaným termínem odjezdu, nebo nastoupí na pobyt později než bylo sjednáno ve smlouvě, mu nevzniká nárok na žádnou kompenzaci za zaplacenou cenu ubytování, ani na její poměrnou část.

3. Provozovatel ubytovacího zařízení požaduje zaplacení storno poplatků i v případě závažných důvodů, pro tento účel lze sjednat individuální pojištění proti storno poplatkům a náhradu nárokovat příslušné pojišťovně.

V případě vzniku vážných provozních důvodů ještě před nástupem hostů na pobyt je ubytovatel oprávněn rovněž odstoupit od smlouvy. V takovém případě je ubytovatel povinnen o tomto  zákazníka okamžitě písemně vyrozumět (e-mail nebo dop. dopis) a celou zálohovou platbu zaslat do 7 dnů zpět na účet, ze kterého byla zálohová platba uhrazena.

VIII. Zákazník je povinen:

1. Dodržovat a řídit se všeobecnými podmínkami pro pobyty v ubytovacím zařízení “Dveroubenky.cz”

2. V případě hrubého porušení těchto ubytovacích podmínek je ubytovatel oprávněn uložit sankci ve výši 2.000,-Kč s okamžitou splatností v hotovosti, případně odstoupit od smlouvy a okamžitě ukončit pobyt celé skupiny, přitom nemá zákazník nárok na jakoukoliv náhradu.

3. V případě zjištění nebo způsobení vážných závad nebo poruch během pobytu, které by bránily bezproblémovému užívání objektu,  je zákazník povinen neprodleně vyrozumět ubytovatele, aby se zamezilo případným škodám na majetku a mohla být sjednána náprava v dostatečném časovém předstihu před příjezdem dalších hostů – v opačném případě bude provozovatel nárokovat finanční kompenzaci za způsobenou škodu či ušlý zisk.

4. V celém ubytovacím zařízení platí PŘÍSNÝ ZÁKAZ: KOUŘENÍ, používání otevřeného ohně (mimo krbovou vložku), POUŽÍVÁNÍ ZÁBAVNÍ PYROTECHNIKY (mimo 31.12. a 1.1.) a odhazování nedopalků cigaret v okolí objektu mimo k tomu určená místa. DOMÁCÍ ZVÍŘATA NEJSOU POVOLENA! Nedodržování těchto nařízení, jakož i SVÉVOLNÉ NAVÝŠENÍ POČTU OSOB V OBJEKTU či na pozemku ubytovatele, kdykoliv během pobytu bez vědomí provozovatele, či zjištění úmyslného poškozování nebo ničení pronajatých prostor, nebo jeho zařízení, se považuje za  HRUBÉ PORUŠENÍ UBYTOVACÍCH PODMÍNEK se všemi z toho plynoucími DŮSLEDKY !!!

5. Každé poškození nebo zničení pronajatých prostor, nebo jeho vybaveni, je zákazník povinen nahlásit při ukončení pobytu ubytovateli a škodu uhradit na vlastní náklady ihned na místě, nebo se odečte ze složené kauce v případě, že nebude způsobena škoda větší. Ubytovatel je oprávněn tuto škodu uplatňovat po odběrateli (kontaktní osobě), jako na zástupci skupiny ubytovaných, popř. na osobě, která tuto škodu způsobila (pokud je známa), a to včetně všech souvisejících nákladů a ušlého zisku. Odběratel (zákazník) se zavazuje poskytnout ubytovateli k řešení škodní události veškerou potřebnou součinnost. Bez výslovného souhlasu ubytovatele je zakázáno přemísťování nábytku a ostatního vybavení chalupy.

6. Nenechávat děti bez dozoru v objektu ani v jeho bezprostředním okolí. Za jejich bezpečnost a jimi způsobené škody zodpovídají vždy rodiče nebo jejich zákonní zástupci. Neobtěžovat ubytované v sousedním objektu a majitele okolních nemovitostí nadměrným hlukem po 22.hod. Používání veškeré zábavní pyrotechniky je kromě 31.12. a 1.1. přísně zakázáno !!!

7. Při každém opuštění objektu nebo vzdálení se od něj, tento řádně uzamknout, včetně uzavření  oken.  Chránit majetek ubytovatele proti poškození nebo zcizení uložením do uzamykatelných k tomu určených prostor.

8. V chalupě se přezouvat !!! – vhodnou domácí obuv na přezutí si vezměte s sebou.

9. Udržovat v celém objektu a jeho okolí pořádek. V zimním období jsou ubytovaní hosté povinni pravidelně odklízet vlastními silami sníh z parkoviště před chalupou, aby zůstalo po celou dobu pobytu bez problémů sjízdné a kapacitně nezmenšené (v opačném případě bude z kauce stržena částka 500,-Kč) – provozovatel nenese odpovědnost za úrazy či škody na majetku způsobené nedostatečným odklizením sněhu okolo objektu nebo pádem sněhu ze střechy. Max. kapacita parkoviště pro celý objekt je 10 os.automobilů v letním období, v zimě 8 os. automobilů. V zimním období doporučujeme použití sněhových řetězů! Dbát zvýšené opatrnosti při chůzi i parkování - při vyšší sněhové pokrývce hrozí pád velkého množství sněhu ze střechy, především v místech pod úžlabími !!!

10. Při použití přenosného zahradního grilu, případně udírny či speciálního univerzálního grilu je zákazník povinen jej při ukončení pobytu řádně vyčistit. Při pečení selete, kuřat nebo vepř. kýty se kauce vrací až po předání vyčištěného grilu a zapůjčeného motoru s převodovkou.

11. Po ukončení pobytu je zákazník povinen pronajaté prostory a příslušenství uvést do původního stavu.

12. Zákazník je povinen během pobytu umožnit ubytovateli vstup do objektu a všech jeho částí za účelem kontroly stavu, opravy nebo na základě jiných oprávněných důvodů. Dále je povinen umožnit ubytovateli provádění údržbových a servisních prací v areálu dle potřeby a po vzájemné dohodě.

13. V ceně pobytu není obsaženo pojištění. Objednané služby a veškeré atrakce využívají zákazníci na vlastní nebezpečí. Za úrazy a za poškození nebo odcizení majetku, a odpovědnost za škody způsobené na zdraví a majetku třetí osobě, provozovatel neodpovídá.

14. Při nástupu na pobyt složit vratnou kauci ve výši 5.000,-Kč, (cizí státní příslušníci 10.000,-Kč nebo 400,-€). U SILVESTROVSKÉHO pobytu a u pobytů v ZIMNÍ SEZÓNĚ na celé chalupě činí vratná kauce 10.000,-Kč.

15. Při nástupu na pobyt uhradit zbylou část platby v hotovosti a uhradit poplatek z pobytu obci Jindřichov ve výši 29,-Kč/noc, (neplatí pro osoby mladší 18-ti let).

16. Při nástupu na pobyt předložit ubytovateli doklady totožnosti všech osob k zapsání potřebných údajů do knihy ubytovaných, případně do domovní knihy – (platí pro cizince).

17. Při ukončení pobytu uhradit v hotovosti částku za el. energii dle skutečné spotřeby a stavu elektroměru – sazba za 1kwh – VT – 8,-Kč a NT – 7,-Kč. Při pronájmu pouze poloviny objektu se skutečná spotřeba el. energie dělí rovným dílem mezi ubytované skupiny v objektu A a B. Při topení v krbu účtujeme 100,-Kč za balík dřevěných lisovaných briket. V zimní sezóně se vždy jako hlavní zdroj vytápění objektu používá elektrické vytápění akumulačních nádrží.

18. Před ukončením pobytu vyčkat na příjezd zástupce ubytovatele a provést řádné předání objektu. Pokud tak neučiní, kauce propadá. Tím není dotčeno právo ubytovatele domáhat se náhrady škody v případě, že bylo následně zjištěno poškození, zničení či odcizení jeho majetku.

IX. Tyto všeobecné ubytovací podmínky nabývají účinnosti dne 1.1.2011. Zákazník odesláním objednávky stvrzuje, že s ubytovacími podmínkami souhlasí a zavazuje se je i s ostatními osobami ve skupině dodržovat. Dále se zavazuje, že tyto osoby s ubytovacím řádem a podmínkami pobytu řádně seznámí.


TOPlist